×

ΣΤΕ 1146/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)

Κ.Ε.

Αριθμός 1146/2023

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 3 Φεβρουαρίου 2022, με την εξής σύνθεση: Γεώργιος Τσιμέκας, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Σταυρούλα Κτιστάκη, Ελένη Γεωργούτσου, Σύμβουλοι, Βασίλειος Γκέρτσος, Ανδρέας Χρυσικόπουλος, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Νικόλαος Βασιλόπουλος.

Για να δικάσει την από 17 Αυγούστου 2018 αίτηση:

της .......... ....... του ........... κατοίκου ......... ....... ........ ... η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Γεώργιο Παπαδάκο (Α.Μ. 21730), που τον διόρισε με πληρεξούσιο,

κατά των: 1) Υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος παρέστη με τη Βασιλική Παπαλόη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς της, και 2) νπδδ με την επωνυμία “ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου”, ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Μαρία Σκιαδιώτη (Α.Μ. 16131), που τη διόρισε με πληρεξούσιο, και η οποία κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς της.

Με την αίτηση αυτή η αιτούσα επιδιώκει να ακυρωθούν: α) η υπ’ αριθ. ........../21.3.2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, β) η υπ’ αριθ. .............../20.6.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου, και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Ο πληρεξούσιος της αιτούσας δήλωσε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δικαστηρίου, ότι δεν θα αγορεύσει.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Βασιλείου Γκέρτσου.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή