×
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Αναζήτηση ΑΜΚΑ Ασφαλιστικό Βιογραφικό Αναζήτηση Κ.Α.Δ. Διακρατικές Συμφωνίες Ελλάδας

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταίοι Νόμοι
ΝΟΜΟΣ 4575/2018
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου…
ΝΟΜΟΣ 4572/2018
Ίδρυση Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις.
ΝΟΜΟΣ 4571/2018
Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες…
ΝΟΜΟΣ 4570/2018
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και…
ΝΟΜΟΣ 4569/2018
I) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις…
Τελευταίες Υπουργικές Αποφάσεις
ΠΟΛ 1209/2018
Καθορισμός διαδικασίας καταχώρισης και μεταβολής των στοιχείων από τα υπόχρεα…
ΠΟΛ 1212/2018
Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε, με μέριμνα του Δημοσίου,…
ΠΟΛ 1211/2018
Παροχή οδηγιών για την εκπρόθεσμη υποβολή της προβλεπόμενης στην παρ.16…
ΠΟΛ 1207/2018
Αντιμετώπιση υποθέσεων μεταβίβασης ακινήτου με ΦΠΑ μετά την αναδρομική αναπροσαρμογή…
ΠΟΛ 1206/2018
Φορολογική μεταχείριση Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και γάλακτος που αποτιμώνται…
Τελευταίες Εγκύκλιοι
Εγκύκλιος 1169765/2018
Κοινοποίηση της αριθμ. 172/2018 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους…
Εγκύκλιος 121262/2018
Τροποποίηση των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ σχετικά με μετρολογικά θέματα.
Εγκύκλιος 1257777/2018
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 περί…
Εγκύκλιος 1144720/2018
Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών.
Εγκύκλιος 68535/2397/2018
Διευκρινίσεις σχετικά με την λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ).