×
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Αναζήτηση ΑΜΚΑ Ασφαλιστικό Βιογραφικό Αναζήτηση Κ.Α.Δ.

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταίοι Νόμοι
ΝΟΜΟΣ 4559/2018
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.
ΝΟΜΟΣ 4558/2018
Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Γενικού Νοσοκομείου…
ΝΟΜΟΣ 4557/2018
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και…
ΝΟΜΟΣ 4556/2018
Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθμ. 15, το οποίο τροποποιεί τη Σύμβαση…
ΝΟΜΟΣ 4555/2018
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας…
Τελευταίες Υπουργικές Αποφάσεις
ΠΟΛ 1148/2018
Τροποποίηση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657/Β’), περί…
ΠΟΛ 1165/2018
Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 147/2018 γνωμοδότησης της Α΄ Ολομέλειας Διακοπών…
ΠΟΛ 1157/2018
Καθορισμός ειδικότερων κανόνων, διοικητικών διαδικασιών και των αναγκαίων συνακόλουθων μέτρων…
ΠΟΛ 1154/2018
Εφαρμογή του πλαισίου και της πολιτικής ασφάλειας του Υπουργείου Οικονομικών…
ΠΟΛ 1151/2018
Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση της…
Τελευταίες Εγκύκλιοι
Εγκύκλιος 84615/2018
Σύσταση Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ - Πιστοποίηση Χρηστών…
Εγκύκλιος 1117701/2018
Φορολογική μεταχείριση αφορολόγητου αποθεματικού από υπεραξία από πώληση και επαναμίσθωση…
Εγκύκλιος 1115232/2018
Εφαρμογή των διατάξεων της περ.στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12…
Εγκύκλιος 1115608/2018
Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που αποκτούν οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης…
Εγκύκλιος 1115742/2018
Οδηγίες σχετικά με την επιβολή του Ειδικού Τέλους 5 %ο,…