×
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Αναζήτηση ΑΜΚΑ Ασφαλιστικό Βιογραφικό Αναζήτηση Κ.Α.Δ. Διακρατικές Συμφωνίες Ελλάδας

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταία νομοθετήματα
Π.Δ. 85/2019 (ΦΕΚ Α 125/19.07.2019)
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού.
Α.Α.Δ.Ε. E 2141/2019
Διευκρινίσεις για ζητήματα που άπτονται των βραχυχρόνιων μισθώσεων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού
Εγκύκλιος Φ.80000/28443/892/2019
Kοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4611/2019 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του.
Π.Δ. 84/2019
Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων.
Α.Α.Δ.Ε. E 2140/2019
Οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και την επιστροφή…
Α.Α.Δ.Ε. E 2138/2019
Φορολογική μεταχείριση των ποσών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που εκ παραδρομής παρακρατήθηκαν στα εφάπαξ ποσά…
Α.Α.Δ.Ε. A 1277/2019
Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1274/2013 (ΦΕΚ Β' 3398) περί αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του…
Α.Α.Δ.Ε. Α 1235/2019
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης επιβολής προστίμου στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων.
Α.Α.Δ.Ε. A 1272/2019
Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου…
Α.Α.Δ.Ε. E 2137/2019
Διευκρινίσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών για τις ανάγκες εφαρμογής της περίπτωσης ζ΄ της…
Χρήσιμα
Αναζήτηση Κ.Α.Δ.
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας
Διακρατικές συμφωνίες Ελλάδας
Οι διακρατικές συμφωνίες της Ελλάδας ανά χώρα
Σαν σήμερα
Εγκύκλιος 1112676/2018
Υπαγωγή στις διατάξεις της περ. στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν.4172/2013 του…
ΠΟΛ 1140/2018
Παροχή οδηγιών ως προς τον έλεγχο εγκυρότητας των στοιχείων που αποδεικνύουν τη νόμιμη παραμονή στη…
ΠΟΛ 1142/2018
Παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν σε οχήματα που ταξινομήθηκαν ως αναπηρικά και…
ΠΟΛ 1166/2015
Αρμόδια Φορολογική Αρχή στην ημεδαπή για τεκμηρίωση πλήρωσης των προϋποθέσεων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των…
ΠΟΛ 1165/2015
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 104 του ν.4316/2014 σχετικά με τον τόπο παροχής υπηρεσιών και…
ΝΟΜΟΣ 4335/2015 (ΦΕΚ Α 87/23.07.2015)
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α΄ 80).
ΠΟΛ 1181/2014
Ηλεκτρονική υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων οικ. Έτους 2014