×
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Αναζήτηση ΑΜΚΑ Ασφαλιστικό Βιογραφικό Αναζήτηση Κ.Α.Δ.

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταίοι Νόμοι
ΝΟΜΟΣ 4559/2018
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.
ΝΟΜΟΣ 4558/2018
Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Γενικού Νοσοκομείου…
ΝΟΜΟΣ 4557/2018
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και…
ΝΟΜΟΣ 4556/2018
Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθμ. 15, το οποίο τροποποιεί τη Σύμβαση…
ΝΟΜΟΣ 4555/2018
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας…
Τελευταίες Υπουργικές Αποφάσεις
ΠΟΛ 1175/2018
Μη επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε ποσά που χορηγήθηκαν ως…
ΠΟΛ 1174/2018
Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., μετά από υποβολή δηλώσεων με τις ευεργετικές διατάξεις…
ΠΟΛ 1171/2018
Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των…
ΠΟΛ 1170/2018
Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1187/2017 (Β΄ 4232) απόφασης του Διοικητή της…
ΠΟΛ 1168/2018
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης…
Τελευταίες Εγκύκλιοι
Εγκύκλιος 1136426/2018
Διευκρινίσεις σχετικά με τη μη επιβολή τέλους επιτηδεύματος στους Φορείς…
Εγκύκλιος 1136043/2018
Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από πώληση αδιάθετων ακινήτων ατομικής επιχείρησης ανέγερσης…
Εγκύκλιος 1128500/2018
Τροποποίηση της 45231/20-04-2017 (Β΄ 1445) κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης…
Εγκύκλιος 1127921/2018
Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΛ Β 1192636 ΕΞ 2017/22-12-2017 (Β' 4640)…
Εγκύκλιος 40/2018
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ…