×
Διακρατικές Συμφωνίες Ελλάδας Αναζήτηση Κ.Α.Δ. Πολιτική cookies Όροι χρήσης Επικοινωνία

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταία Νομοθετήματα (ΦΕΚ Α)
ΝΟΜΟΣ 4796/2021 (ΦΕΚ Α 63/17.04.2021)
Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,…
ΝΟΜΟΣ 4795/2021 (ΦΕΚ Α 62/17.04.2021)
Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Το μέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοί κηση και άλλες…
Π.Δ. 24/2021 (ΦΕΚ Α 61/16.04.2021)
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4662/2020 (Α’ 27) Ανακατανομή οργανικών θέσεων…
Π.Δ. 23/2021 (ΦΕΚ Α 60/15.04.2021)
Εφαρμογή της απόφασης 2500 (2019) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).
(ΦΕΚ Α 57/12.04.2021)
Περί τροποποιήσεως του υπ' αρ. 5/1978 Κανονισμού της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Κώδικος Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων»…
ΝΟΜΟΣ 4793/2021 (ΦΕΚ Α 58/12.04.2021)
Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, κατ’ εφαρμογήν…
ΝΟΜΟΣ 4794/2021 (ΦΕΚ Α 59/12.04.2021)
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας…
Π.Υ.Σ. Πράξη 3 της 29.3.2021/2021 (ΦΕΚ Α 56/12.04.2021)
Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνη τικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.
Π.Υ.Σ. 2/2021 (ΦΕΚ Α 55/09.04.2021)
Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για τον προγραμματισμό,τον συντονισμό και την επιτάχυνση των…
ΝΟΜΟΣ 4792/2021 (ΦΕΚ Α 54/09.04.2021)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά…
Π.Δ. 22/2021 (ΦΕΚ Α 53/07.04.2021)
Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών (Ε.Π.Κε.Δ.).
(ΦΕΚ Α 52/05.04.2021)
Πρόσβαση του κοινού στα εκκλησιαστικά αρχεία.
ΝΟΜΟΣ 4791/2021 (ΦΕΚ Α 51/03.04.2021)
Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο, με ισχύ από 1ης.1.2021,…
Π.Δ. 20/2021 (ΦΕΚ Α 49/02.04.2021)
Σύσταση πάγιας προκαταβολής στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Π.Δ. 21/2021 (ΦΕΚ Α 50/02.04.2021)
Εφαρμογή της υπ’ αρ. 2507 (2020) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).
Τελευταίες Υπ. Αποφάσεις (ΦΕΚ Β)
Υπ. Απόφαση 45863/2021 (ΦΕΚ Β 1585/19.04.2021)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 63719/19.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας «Αντικατάσταση…
Υπ. Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 24526/2021 (ΦΕΚ Β 1583/19.04.2021)
Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του…
Υπ. Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 24527/2021 (ΦΕΚ Β 1582/19.04.2021)
Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους δικαστικούς και…
Υπ. Απόφαση Α.1088/2021 (ΦΕΚ Β 1587/19.04.2021)
Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α’ της…
Υπ. Απόφαση 20746/2021 (ΦΕΚ Β 1586/19.04.2021)
2η Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ’ αρ. 15435/ 913/16.4.2020 υπουργικής απόφασης «Διαδικα σία χορήγησης και περιεχόμενο…
Υπ. Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 24525/2021 (ΦΕΚ Β 1588/19.04.2021)
Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του…
Υπ. Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 24520/2021 (ΦΕΚ Β 1581/18.04.2021)
Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της…
Υπ. Απόφαση 44948 ΕΞ 2021/2021 (ΦΕΚ Β 1575/17.04.2021)
Κανονισμός λειτουργίας των Πειθαρχικών Συμβουλίων που προβλέπονται στον ν. 4738/2020
Υπ. Απόφαση 35789/2021 (ΦΕΚ Β 1562/17.04.2021)
Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Φορέων Γενικής Κυβέρνησης του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 του…
Υπ. Απόφαση 140/106513/2021 (ΦΕΚ Β 1560/17.04.2021)
Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο.
Υπ. Απόφαση 20293/2021 (ΦΕΚ Β 1580/17.04.2021)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαρία Συρεγγέλα.
Υπ. Απόφαση 913/2021 (ΦΕΚ Β 1568/17.04.2021)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3131/17.12.2019 υπουργικής απόφασης «Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 8.3.3 ” Εφαρμογή στρατηγικών…
Υπ. Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489/2021 (ΦΕΚ Β 1558/17.04.2021)
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο…
Υπ. Απόφαση Α1β/Γ.Π. οικ. 23990/2021 (ΦΕΚ Β 1579/17.04.2021)
Τροποποίηση των υπό στοιχεία ΔΥ1δ/ Γ.Π.οικ.54210/31.05.2013 και ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.5892/ 31.05.2013 (Β’ 1387) αποφάσεων του Υπουργού Υγείας…
Υπ. Απόφαση 11123 ΕΞ 2021/2021 (ΦΕΚ Β 1578/17.04.2021)
Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων.
Χρήσιμα
Αναζήτηση Κ.Α.Δ.
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας
Διακρατικές συμφωνίες Ελλάδας
Οι διακρατικές συμφωνίες της Ελλάδας ανά χώρα
Σαν σήμερα
Υπ. Απόφαση 924/86182/2020 (ΦΕΚ Β 1487/21.04.2020)
Τεχνικός Κανονισμός αποδοχής ποικιλιών των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών καρποφόρων δένδρων, θάμνων και λοιπών μικρών καρποφόρων…
Υπ. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/24593/2902/2020 (ΦΕΚ Β 1482/21.04.2020)
Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/οικ 37674/27.7.2016 (Β΄ 2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη…
Υπ. Απόφαση 33393/2020 (ΦΕΚ Β 1497/21.04.2020)
Συγχρηματοδότηση του Προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης»…
Εγκύκλιος 1047847/2020
Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εξόφληση τιμολογίων αγοράς πετρελαίου κίνησης με τη χρήση τραπεζικού μέσου…
Υπ. Απόφαση Φ6/44727/Δ4/2020 (ΦΕΚ Β 1502/21.04.2020)
Καθορισμός διδακτέας εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών…
Υπ. Απόφαση 20271/546/2020 (ΦΕΚ Β 1494/21.04.2020)
Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Υδατο δρομίων και καθορισμός του έργου και των αρ μοδιοτήτων…
Υπ. Απόφαση 13850/2020/2020 (ΦΕΚ Β 1506/21.04.2020)
Ανακαθορισμός αρμόδιας αρχής έκδοσης αδειών διαμονής, που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20…
Υπ. Απόφαση 2814.3/19954 /2020/2020 (ΦΕΚ Β 1493/21.04.2020)
Kαθορισμός ωρών εξαιρέσιμων ημερών εργασί ας πέραν του πενθημέρου στον Οργανισμό Λιμέ νος Ηρακλείου Α.Ε.…
Εγκύκλιος 1060443/2017
Εφαρμογή του άρθρου 39α στην περίπτωση παράδοσης απαξιωμένων αυτοκινήτων από υποκείμενους στο φόρο που υπάγονται…
Εγκύκλιος 1063400/2017
Διακοπή εργασιών, ιδιοκτητών κλεμμένων ΦΙΧ οχημάτων.