×
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Αναζήτηση ΑΜΚΑ Ασφαλιστικό Βιογραφικό Αναζήτηση Κ.Α.Δ. Διακρατικές Συμφωνίες Ελλάδας

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταία νομοθετήματα
Εγκύκλιος E 2108/2019
Κοινοποίηση του κατ΄ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2019/821 της Επιτροπής της 12ης Μαρτίου 2019 για την…
Α.Α.Δ.Ε. A 1223/2019
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων, καθώς και εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών (bonus)…
Α.Α.Δ.Ε. Ε 2110/2019
Κοινοποίηση της 54/2019 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Β΄ Τμ.) σχετικά με απαλλαγή από…
Α.Α.Δ.Ε. Ε 2107/2019
Κοινοποίηση της αριθ.116/2019 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Β΄) σύμφωνα με την οποία,…
ΝΟΜΟΣ 4620/2019 (ΦΕΚ Α 96/11.06.2019)
Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
Π.Δ. 52/2019
Δικονομικοί κανόνες επί υποθέσεων δικαιοδοσίας Μουφτήδων Θράκης Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή…
Π.Δ. 55/2019
Τροποποίηση του π.δ. 81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος…
Εγκύκλιος 61665/2019
Οδηγίες για τη δήλωση άμεσων δαπανών προσωπικού σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με…
Π.Δ. 56/2019
Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής.
Υπ. Απόφαση 2456/2019
Απόφαση 2456 (2019) του Συμβουλίου Ασφαλείας αναφορικά με το καθεστώς κυρώσεων στην Υεμένη.
Χρήσιμα
Αναζήτηση Κ.Α.Δ.
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας
Διακρατικές συμφωνίες Ελλάδας
Οι διακρατικές συμφωνίες της Ελλάδας ανά χώρα
Σαν σήμερα
ΝΟΜΟΣ 4550/2018 (ΦΕΚ Α 108/20.06.2018)
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του…
Εγκύκλιος Δ.ΕΙΣΦ.Μ./160/2017
Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με Έμμισθη Εντολή…
Π.Δ. 58/2017 (ΦΕΚ Α 88/20.06.2017)
Ειδικός Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
Π.Δ. 57/2017 (ΦΕΚ Α 88/20.06.2017)
Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
Π.Δ. 56/2017 (ΦΕΚ Α 88/20.06.2017)
Σύσταση άμισθης προξενικής αρχής της Ελλάδας στο Κόσιτσε της Σλοβακίας.
ΠΟΛ 1081/2017
Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα…
ΠΟΛ 1082/2017
Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα…