×
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Αναζήτηση ΑΜΚΑ Ασφαλιστικό Βιογραφικό Αναζήτηση Κ.Α.Δ. Διακρατικές Συμφωνίες Ελλάδας

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταία νομοθετήματα
Π.Δ. 42/2019 (ΦΕΚ Α 74/20.05.2019)
Οργανισμός του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών.
ΝΟΜΟΣ 4611/2019 (ΦΕΚ Α 73/17.05.2019)
Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού,…
Υπ. Απόφαση Α 1196/2019
Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων…
Α.Α.Δ.Ε. Ε 2083/2019
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 121 του N .4611/2019 (Α΄ 73) αναφορικά με την εφαρμογή…
Α.Α.Δ.Ε. Ε 2080/2019
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου…
Α.Α.Δ.Ε. Ε 2078/2019
Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 1 (άρθρο 51 παρ. 1 και 52 της Συμφωνίας) και του…
Α.Α.Δ.Ε. Α 1189/2019
Παύση χρήσης και τροποποίηση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας.
Α.Α.Δ.Ε. Ε 2079/2019
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 52 του Ν. 4609/2019 (Α΄67/03.05.2019) αναφορικά με τον ειδικό φόρο…
Α.Α.Δ.Ε. Ε 2076/2019
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 38, 55, 93, 95 και 96 του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α΄…
Α.Α.Δ.Ε. Ε 2075/2019
Κοινοποίηση της αριθ.40/2019 ατομικής γνωμοδότησης του Αντιπροέδρου του Ν.Σ.Κ. Στέφανου Δέτση σχετικά με τον χρόνο…
Χρήσιμα
Αναζήτηση Κ.Α.Δ.
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας
Διακρατικές συμφωνίες Ελλάδας
Οι διακρατικές συμφωνίες της Ελλάδας ανά χώρα
Σαν σήμερα
ΠΟΛ 1094/2018
Καθορισμός των αρμόδιων υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της περίπτ. α΄ της παρ.…
Π.Δ. 47/2017 (ΦΕΚ Α 76/24.05.2017)
Τροποποίηση των π.δ. 18/2011 «Καθορισμός Ειδικοτήτων του Σώματος Πληρωμάτων του Πολεμικού Ναυτικού» (Α΄ 44) και…
Εγκύκλιος 24152/2017
Διαδικασίες διακοπής καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών,…
ΠΟΛ 1061/2016
Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών…
ΠΟΛ 1128/2012
Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 για τους υπόχρεους της παραγράφου 4…
ΠΟΛ 1121/2011
Διαδικασία ηλεκτροδότησης των χώρων που ρυθμίζονται με το N . 3843/2010.
ΠΟΛ 1119/2011
1. Έλεγχος αποδείξεων (κωδ.049). 2. Προσκόμιση απλής εξουσιοδότησης για την παραλαβή του κλειδαρίθμου από τις…