×
Διακρατικές Συμφωνίες Ελλάδας Αναζήτηση Κ.Α.Δ. Πολιτική απορρήτου και cookies Όροι χρήσης Επικοινωνία

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταία Νομοθετήματα (ΦΕΚ Α)
ΝΟΜΟΣ 4819/2021 (ΦΕΚ Α 129/23.07.2021)
Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού…
ΝΟΜΟΣ 4820/2021 (ΦΕΚ Α 130/23.07.2021)
Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και  άλλες ρυθμίσεις.
Π.Δ. 51/2021 (ΦΕΚ Α 128/22.07.2021)
Ρυθμίσεις θεμάτων απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας ειδικοτήτων εκτός Διεθνούς  Συμβάσεως STCW.
Π.Δ. 49/2021 (ΦΕΚ Α 125/19.07.2021)
Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1159 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της…
Π.Δ. 50/2021 (ΦΕΚ Α 126/19.07.2021)
Σύσταση και τήρηση Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Π.Υ.Σ. 31/2021 (ΦΕΚ Α 127/19.07.2021)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 31/30.9.2019 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής…
ΝΟΜΟΣ 4818/2021 (ΦΕΚ Α 124/18.07.2021)
α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ)  2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910…
ΝΟΜΟΣ 4817/2021 (ΦΕΚ Α 123/16.07.2021)
Κύρωση της από 24.06.2021 Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της από 31.05.2007 Σύμβασης Παραχώρησης για το Έργο…
Π.Δ. 46/2021 (ΦΕΚ Α 119/13.07.2021)
Τροποποίηση του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).
(ΦΕΚ Α 120/13.07.2021)
Περί προσωρινής αναπληρώσεως Μητροπολίτου και τροποποιήσεως του Κανονισμού υπ’ αρ. 263/2014 «Περί συγκροτήσεως, αρμοδιοτήτων και…
Π.Δ. 47/2021 (ΦΕΚ Α 121/13.07.2021)
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 142/2017 “Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών” (Α’ 181) και  του π.δ. 147/2017 “Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και…
ΝΟΜΟΣ 4816/2021 (ΦΕΚ Α 118/09.07.2021)
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Τροποποί ηση…
Π.Δ. 45/2021 (ΦΕΚ Α 114/08.07.2021)
Μεταφορά έδρας και μεταβολή της προξενικής περιφέρειας αρμοδιότητας άμισθης προξενικής αρχής της Ελλάδας στην Ουκρανία.
ΝΟΜΟΣ 4815/2021 (ΦΕΚ Α 116/08.07.2021)
Kύρωση της Συμφωνίας για την τροποποίηση της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας…
ΝΟΜΟΣ 4814/2021 (ΦΕΚ Α 115/08.07.2021)
Κύρωση της Συμφωνίας για την τροποποίηση της Συμφωνίας για τη μεταφορά και την αμοιβαιοποίηση των…
Τελευταίες Υπ. Αποφάσεις (ΦΕΚ Β)
Υπ. Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 46819/2021 (ΦΕΚ Β 3276/24.07.2021)
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο…
Υπ. Απόφαση 1903/194939/2021 (ΦΕΚ Β 3275/23.07.2021)
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης για το έτος…
Υπ. Απόφαση 91756/2021 (ΦΕΚ Β 3273/23.07.2021)
Ρύθμιση ζητημάτων διεξαγωγής των εξετάσεων του άρθρου 232 ν. 4738/2020 «Ρύθμιση Οφειλών και παροχή δεύτερης…
Υπ. Απόφαση B1 B2/46142/2021 (ΦΕΚ Β 3271/23.07.2021)
Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας…
Υπ. Απόφαση ΓΔΟΥ 809/2021 (ΦΕΚ Β 3274/23.07.2021)
Ειδικότερη διαδικασία και ορισμός των προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών…
Υπ. Απόφαση ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.12741/A321/2021 (ΦΕΚ Β 3264/22.07.2021)
Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων που έχουν…
Υπ. Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./128/13850/2021 (ΦΕΚ Β 3250/22.07.2021)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας.
Υπ. Απόφαση 1102/182415/2021 (ΦΕΚ Β 3211/22.07.2021)
Πρόγραμμα επιζωοτιολογικής επιτήρησης, πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις, έλεγχος…
Υπ. Απόφαση 49671/2021 (ΦΕΚ Β 3263/22.07.2021)
Μετατροπή των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ΟΑΕΔ του ν. 4186/2013 (Α’ 193) σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής…
Υπ. Απόφαση 81848/2021 (ΦΕΚ Β 3267/22.07.2021)
Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών…
Υπ. Απόφαση 88539/Ε1/2021 (ΦΕΚ Β 3204/22.07.2021)
Μεταφορά τριών (3) κενών οργανικών θέσεων κλάδου ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής από τη Δευτε ροβάθμια Εκπαίδευση…
Υπ. Απόφαση ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.12575/A321/2021 (ΦΕΚ Β 3208/22.07.2021)
Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων πληγέντων από…
Υπ. Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./129/13699/2021 (ΦΕΚ Β 3250/22.07.2021)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Υπ. Απόφαση 52108/2021 (ΦΕΚ Β 3265/22.07.2021)
Εξυπηρέτηση και παροχή διοικητικής πληροφόρησης μέσω τηλεδιάσκεψης, από υπηρεσίες του e-EΦΚA.
Υπ. Απόφαση 77948/2021 (ΦΕΚ Β 3263/22.07.2021)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 56673/20-05-2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έβδομη (7η) Προκήρυξη…
Χρήσιμα
Αναζήτηση Κ.Α.Δ.
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας
Διακρατικές συμφωνίες Ελλάδας
Οι διακρατικές συμφωνίες της Ελλάδας ανά χώρα
Σαν σήμερα
Υπ. Απόφαση 29370/825/2020 (ΦΕΚ Β 3132/29.07.2020)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 60646/1915/17-2-2020 (673/Β') κοινής υπουρ γικής απόφασης «Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών…
ΝΟΜΟΣ 4713/2020 (ΦΕΚ Α 147/29.07.2020)
Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ΝΟΜΟΣ 4712/2020 (ΦΕΚ Α 146/29.07.2020)
Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη…
ΝΟΜΟΣ 4711/2020 (ΦΕΚ Α 145/29.07.2020)
Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις.
Α.Α.Δ.Ε. Ε 2123/2020
Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α.1035/2020 (Β’ 551), όπως ισχύει, για…
Υπ. Απόφαση 55907/2019 (ΦΕΚ Β 3055/29.07.2019)
Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2020.
Υπ. Απόφαση 55905/2019 (ΦΕΚ Β 3054/29.07.2019)
Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020 – τροποποίηση της…
Υπ. Απόφαση Α 1302/2019 (ΦΕΚ Β 3057/29.07.2019)
Εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και…
ΠΟΛ 1118/2016
Πιστοποιητικά που χορηγούνται για πώληση ακινήτων με παρακράτηση φόρου ή λοιπών οφειλών του φορολογουμένου.
Υπ. Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./73/οικ.20325/2016 (ΦΕΚ Β 2357/29.07.2016)
Απόφαση κατανομής διοριστέων της 1ΕΓ/2016 Προκήρυξης.