×
Διακρατικές Συμφωνίες Ελλάδας Αναζήτηση Κ.Α.Δ. Πολιτική cookies Όροι χρήσης Επικοινωνία

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταία Νομοθετήματα (ΦΕΚ Α)
ΝΟΜΟΣ 4798/2021 (ΦΕΚ Α 68/24.04.2021)
Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.
Π.Υ.Σ. 6/2021 (ΦΕΚ Α 67/24.04.2021)
Υπαγωγή στην παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και παροχή εξουσιοδότησης…
ΝΟΜΟΣ 4797/2021 (ΦΕΚ Α 66/23.04.2021)
Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη…
Π.Υ.Σ. 4/2021 (ΦΕΚ Α 65/23.04.2021)
Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Παρακολούθησης Αξιοποίησης
Π.Δ. 26/2021 (ΦΕΚ Α 69/26.04.2021)
Κατανομή οργανικών θέσεων Εισαγγελικών Λειτουργών στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών της Χώρας.
Π.Δ. 25/2021 (ΦΕΚ Α 64/20.04.2021)
Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης και επέκτασης αδειών οδήγησης και χειριστή υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων στο…
ΝΟΜΟΣ 4796/2021 (ΦΕΚ Α 63/17.04.2021)
Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,…
ΝΟΜΟΣ 4795/2021 (ΦΕΚ Α 62/17.04.2021)
Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Το μέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοί κηση και άλλες…
Π.Δ. 24/2021 (ΦΕΚ Α 61/16.04.2021)
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4662/2020 (Α’ 27) Ανακατανομή οργανικών θέσεων…
Π.Δ. 23/2021 (ΦΕΚ Α 60/15.04.2021)
Εφαρμογή της απόφασης 2500 (2019) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).
(ΦΕΚ Α 57/12.04.2021)
Περί τροποποιήσεως του υπ' αρ. 5/1978 Κανονισμού της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Κώδικος Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων»…
ΝΟΜΟΣ 4793/2021 (ΦΕΚ Α 58/12.04.2021)
Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, κατ’ εφαρμογήν…
ΝΟΜΟΣ 4794/2021 (ΦΕΚ Α 59/12.04.2021)
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας…
Π.Υ.Σ. Πράξη 3 της 29.3.2021/2021 (ΦΕΚ Α 56/12.04.2021)
Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνη τικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.
Π.Υ.Σ. 2/2021 (ΦΕΚ Α 55/09.04.2021)
Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για τον προγραμματισμό,τον συντονισμό και την επιτάχυνση των…
Τελευταίες Υπ. Αποφάσεις (ΦΕΚ Β)
Υπ. Απόφαση Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./5779/Α325/2021 (ΦΕΚ Β 1768/29.04.2021)
Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις…
Υπ. Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 27706/2021 (ΦΕΚ Β 1823/29.04.2021)
Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της…
Υπ. Απόφαση 23443/2021 (ΦΕΚ Β 1766/29.04.2021)
Καθορισμός κριτηρίων, διαδικασίας και δικαιο λογητικών για επιχορήγηση Νομικών Προσώ πων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού…
Υπ. Απόφαση 48918/Ζ1/2021 (ΦΕΚ Β 1818/29.04.2021)
Διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
Υπ. Απόφαση 221/2021 (ΦΕΚ Β 1819/29.04.2021)
Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων δι άρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρα σίας 28/4/2021 .
Υπ. Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 27683/2021 (ΦΕΚ Β 1814/29.04.2021)
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο…
Υπ. Απόφαση Φ.429.1/10/330839/Σ.2928/2021 (ΦΕΚ Β 1791/29.04.2021)
Αναβολή κατάταξης για συμμετοχή αθλητών σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παγκόσμια Πρωταθλή ματα.
Υπ. Απόφαση ΓΠ.οικ. 27119/2021 (ΦΕΚ Β 1770/29.04.2021)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας ««Ρύθμιση ειδικότερων τεχνικών…
Υπ. Απόφαση 432/2021 (ΦΕΚ Β 1799/29.04.2021)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 420/ 23.4.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων…
Υπ. Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 27681/2021 (ΦΕΚ Β 1821/29.04.2021)
Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 13068/1.3.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας…
Υπ. Απόφαση 33025/2021 (ΦΕΚ Β 1797/29.04.2021)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 74652/5.11.2020 από φασης του Υφυπουργού Εσωτερικών «Επιχορήγηση δήμων για την εξόφληση…
Υπ. Απόφαση 24064/2021 (ΦΕΚ Β 1796/29.04.2021)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 23103/478/ 13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κα θορισμός του πλαισίου εφαρμογής…
Υπ. Απόφαση 12699 ΕΞ 2021/2021 (ΦΕΚ Β 1769/29.04.2021)
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» και «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου» σε φορείς του Δημοσίου,…
Υπ. Απόφαση Α.1100/2021 (ΦΕΚ Β 1800/29.04.2021)
Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση…
Υπ. Απόφαση Α.1094/2021 (ΦΕΚ Β 1765/29.04.2021)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1135/ 29.08.2017 (Β’ 3053) κοινής απόφασης του Υπουργού και της…
Χρήσιμα
Αναζήτηση Κ.Α.Δ.
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας
Διακρατικές συμφωνίες Ελλάδας
Οι διακρατικές συμφωνίες της Ελλάδας ανά χώρα
Σαν σήμερα
Υπ. Απόφαση 18/2020 (ΦΕΚ Β 1752/07.05.2020)
Τροποποίηση της 14879/2018 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της 42800/05.12.2012 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού,…
Υπ. Απόφαση 27731/2020 (ΦΕΚ Β 1757/07.05.2020)
Μέτρα τήρησης αποστάσεων κατά τις μετακινήσεις των μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων και τροποποίηση των…
Υπ. Απόφαση 16484/2020
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως…
Υπ. Απόφαση 6895/2020 (ΦΕΚ Β 1755/07.05.2020)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5248/27.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων,…
ΝΟΜΟΣ 4685/2020 (ΦΕΚ Α 92/07.05.2020)
Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου…
Υπ. Απόφαση 2500/2020
Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19».
Υπ. Απόφαση 1016/109/248-α’/2020 (ΦΕΚ Β 1748/07.05.2020)
Παράταση ισχύος αδειών εργασίας τύπου Α’ και Β’ του προσωπικού ασφαλείας των Ι.Ε.Π.Υ.Α.
Υπ. Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 28902/2020 (ΦΕΚ Β 1756/07.05.2020)
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου…
Υπ. Απόφαση 16486/2020
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως…
Α.Α.Δ.Ε. Ε 2072/2019
Πρόσβαση των Δ.Ο.Υ. στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και ενημέρωση των Δ.Ο.Υ.…