×
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Αναζήτηση ΑΜΚΑ Ασφαλιστικό Βιογραφικό Αναζήτηση Κ.Α.Δ. Διακρατικές Συμφωνίες Ελλάδας

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταίοι Νόμοι
ΝΟΜΟΣ 4582/2018
Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον…
ΝΟΜΟΣ 4581/2018
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομι κού έτους 2016.
ΝΟΜΟΣ 4580/2018
Κύρωση του Ισολογισμού του Κράτους του οικονομικού έτους 2016.
ΝΟΜΟΣ 4577/2018
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου…
ΝΟΜΟΣ 4579/2018
Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών προσαρμογή της νομοθεσίας…
Τελευταίες Υπουργικές Αποφάσεις
ΠΟΛ 1224/2018
Κοινοποίηση πρακτικού 2004/2018 του Νομικού Συμβούλιου του Κράτους, κατόπιν εγκρίσεώς…
ΠΟΛ 1223/2018
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν.4579/2018 (Φ.Ε.Κ. 201…
ΠΟΛ 1219/2018
Χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών (ΕΦΚΑ) από τα ακαθάριστα έσοδα μη…
ΠΟΛ 1218/2018
Διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων καυσίμων με…
ΠΟΛ 1220/2018
Κοινοποίηση της διάταξης των άρθρων 68 του Ν.4386/2016, 71 του…
Τελευταίες Εγκύκλιοι
Εγκύκλιος 1181621/2018
Παρέχονται οδηγίες για την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των θεμάτων,…
Εγκύκλιος 1688/2018
Ενημέρωση φορέων υπόχρεων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) & Οικονομικών Συμφερόντων…
Εγκύκλιος 1175168/2018
Φορολογική μεταχείριση χρηματικού βραβείου που λαμβάνει νομικό πρόσωπο ή νομική…
Εγκύκλιος 1169765/2018
Κοινοποίηση της αριθμ. 172/2018 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους…
Εγκύκλιος 121262/2018
Τροποποίηση των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ σχετικά με μετρολογικά θέματα.