×
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Αναζήτηση ΑΜΚΑ Ασφαλιστικό Βιογραφικό Αναζήτηση Κ.Α.Δ. Διακρατικές Συμφωνίες Ελλάδας

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταία νομοθετήματα
Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών ετών 2002-2016, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης βάσει των…
Α.Α.Δ.Ε. E 2167/2019
Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 5 και 56 του Κώδικα…
Εγκύκλιος 27401/2019
Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν…
Εγκύκλιος 1073077/2019
Απόδοση ΑΜΚΑ σε πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εγκύκλιος Ε 2166/2019
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.4621/2019 (ΦΕΚ 128 Α΄) και της Απόφασης Υφυπουργού…
Εγκύκλιος 39766/2019
Προϋποθέσεις αδειοδότησης ΚΔΑΠ.
Α.Α.Δ.Ε. Α 1336/2019
Τροποποίηση της ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/02-08-2017 απόφαση Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 2745 Β) «Καθορισμός…
Α.Α.Δ.Ε. Α 1333/2019
Τροποποίηση της ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Εγκύκλιος Ε 2165/2019
Κοινοποίηση της υπ΄ αριθ. 146/2019 Γνωμοδότησης του Β΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με το πεδίο…
Ανώτατο ποσό συντάξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120 του Ν. 4623/2019.
Χρήσιμα
Αναζήτηση Κ.Α.Δ.
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας
Διακρατικές συμφωνίες Ελλάδας
Οι διακρατικές συμφωνίες της Ελλάδας ανά χώρα
Σαν σήμερα
Σ.Τ.Ε. 1895/2018
Η τέλεση της φοροδιαφυγής μπορεί να προκύπτει και από έμμεσες αποδείξεις, άλλως ''τεκμήρια'', όπως οι…
ΠΟΛ 1177/2018
Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς…
Εγκύκλιος Φ.60000/18191/976/2017
Προσδιορισμός της μόνιμης διαμονής (κατοικίας) στην Ελλάδα για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016…
Εγκύκλιος Σ78/15/2017
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 περί απασχόλησηςσυνταξιούχων λόγω γήρατος.
ΠΟΛ 1137/2017
Καθορισμός των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 4 τρίτο…
Εγκύκλιος 1135718/2016
Κοινοποίηση της τροποποίησης της αριθμ. Δ.567/21/18-4-96 (ΦΕΚ 524/Β΄/3-7-96) Απόφασης Υπουργού Οικονομικών «περί καθορισμού Ελληνικών αδειών…
Εγκύκλιος 1136196/2016
Εφαρμογή της αρ. πρωτ. Φ.1208/662/31.07.2006 Ε.Δ.Υ.Ο.Ο.-άμεση παραλαβή επιβατικών αυτοκινήτων.