×
Διακρατικές Συμφωνίες Ελλάδας Αναζήτηση Κ.Α.Δ. Πολιτική απορρήτου και cookies Όροι χρήσης Επικοινωνία Ψάχνω και δε βρίσκω Ποιοι είμαστε

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταία Νομοθετήματα (ΦΕΚ Α)
ΝΟΜΟΣ 4951/2022 (ΦΕΚ Α 129/04.07.2022)
Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Β’ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας,…
ΝΟΜΟΣ 4950/2022 (ΦΕΚ Α 128/02.07.2022)
Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας…
Υπ. Απόφαση Φ. 0544/M.7474/ΑΣ 33648/2022 (ΦΕΚ Α 127/01.07.2022)
Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας…
ΝΟΜΟΣ 4949/2022 (ΦΕΚ Α 126/01.07.2022)
Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης…
ΝΟΜΟΣ 4948/2022 (ΦΕΚ Α 125/27.06.2022)
Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας θαλάσσιων ενδομεταφορών και δικαιωμάτων επιβατών.
Π.Δ. 51/2022 (ΦΕΚ Α 123/23.06.2022)
Αρμοδιότητες των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)
ΝΟΜΟΣ 4947/2022 (ΦΕΚ Α 124/23.06.2022)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για…
Π.Δ. 48/2022 (ΦΕΚ Α 120/22.06.2022)
Διακλαδικός Κανονισμός Πειθαρχίας Ενόπλων Δυνάμεων.
Π.Δ. 50/2022 (ΦΕΚ Α 122/22.06.2022)
Τροποποίηση του π.δ. 386/2001 (Α΄ 253) «Κατάργηση Πυροσβεστικού Σταθμού, ίδρυση δύο Πυροσβεστικών Σταθμών και ενός…
Π.Δ. 49/2022 (ΦΕΚ Α 121/22.06.2022)
Καθιέρωση της ημέρας εορτασμού της Αναλήψεως του Κυρίου, ως ημέρας αργίας για τον Δήμο Κορωπίας…
ΝΟΜΟΣ 4943/2022 (ΦΕΚ Α 116/21.06.2022)
Κύρωση Πρωτοκόλλων σχετικών με την τροποποίηση των άρθρων 50 (α) και 56 της Σύμβασης Διεθνούς…
ΝΟΜΟΣ 4946/2022 (ΦΕΚ Α 119/21.06.2022)
Κύρωση της Συμφωνίας αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της…
ΝΟΜΟΣ 4944/2022 (ΦΕΚ Α 117/21.06.2022)
Κύρωση της δι’ ανταλλαγής επιστολών συναφθείσας τροποποίησης της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας…
ΝΟΜΟΣ 4942/2022 (ΦΕΚ Α 115/21.06.2022)
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της…
ΝΟΜΟΣ 4945/2022 (ΦΕΚ Α 118/21.06.2022)
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ),…
Τελευταίες Υπ. Αποφάσεις (ΦΕΚ Β)
Υπ. Απόφαση Αριθμ. 90/2022 (ΦΕΚ Β 2934/10.06.2022)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 81/24.05.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων…
Υπ. Απόφαση Αριθμ. 2005/2022 (ΦΕΚ Β 2932/10.06.2022)
Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την Προστα σία των Ζώων Συντροφιάς στο Υπουργείο Εσω τερικών.
Υπ. Απόφαση 79708 ΕΞ 2022/2022 (ΦΕΚ Β 2930/09.06.2022)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 76219/ΕΞ 2021/ 25-06-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και…
Υπ. Απόφαση 79709 ΕΞ 2022/2022 (ΦΕΚ Β 2930/09.06.2022)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 136042 ΕΞ 2020/ 30.11.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και…
Υπ. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/59447/12/2022 (ΦΕΚ Β 2931/09.06.2022)
Κατάρτιση και έγκριση του ΣΤ’ τμήματος των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Ζώνες Υποδοχής Συντελεστών Δόμησης), σε…
Υπ. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/59445/11/2022 (ΦΕΚ Β 2931/09.06.2022)
Κατάρτιση και έγκριση του Δ’ τμήματος των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Οριοθετήσεις οικισμών Ι), σε εφαρμογή…
Υπ. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/59443/10/2022 (ΦΕΚ Β 2931/09.06.2022)
Κατάρτιση και έγκριση του Ε’ τμήματος των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Αναγνώριση οδών), σε εφαρμογή της…
Υπ. Απόφαση 3214/2022 (ΦΕΚ Β 2914/08.06.2022)
Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΦΕΠΑΕ για…
Υπ. Απόφαση 66306/Δ2/2022 (ΦΕΚ Β 2909/08.06.2022)
Ίδρυση Λυκειακών Τάξεων, κατάργηση σχολικών μονάδων και Λυκειακών Τάξεων, μετατροπή Γενικών Λυκείων σε Λυκειακές Τάξεις.
Υπ. Απόφαση 68984/N1/2022 (ΦΕΚ Β 2926/08.06.2022)
Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτε ροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου.
Υπ. Απόφαση Γ5β/Γ.Π. οικ. 33174/2022 (ΦΕΚ Β 2926/08.06.2022)
Τροποποίηση του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π. οικ.27057/5-4-2019 υπουργικής απόφασης «Εκπαίδευση στην ειδικότητα της…
Υπ. Απόφαση 79628 ΕΞ 2022/2022 (ΦΕΚ Β 2928/08.06.2022)
Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την εφαρμογή του άρθρου 71Α «Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας» του…
Υπ. Απόφαση 2212.2-/5583/37679/2022/2022 (ΦΕΚ Β 2845/07.06.2022)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «MERCURY CHARTERING SA» που εδρεύει στα Νησιά…
Υπ. Απόφαση 64057/Ζ1/2022 (ΦΕΚ Β 2849/07.06.2022)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη τών ΤΕΙ στον Δήμο Λαγκαδά.
Υπ. Απόφαση Α 1072/2022 (ΦΕΚ Β 2834/07.06.2022)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1228/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων Εργασίας και…
Χρήσιμα
Ψάχνω και δε βρίσκω ★
Υποστήριξη αναζήτησης για εγγεγραμμένους χρήστες
Αναζήτηση Κ.Α.Δ.
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας
Διακρατικές συμφωνίες Ελλάδας
Οι διακρατικές συμφωνίες της Ελλάδας ανά χώρα
Σαν σήμερα
Υπ. Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 42012/2021 (ΦΕΚ Β 2955/06.07.2021)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.41332/ 2.7.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας…
Υπ. Απόφαση Α.1158/2021 (ΦΕΚ Β 2974/06.07.2021)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων…
Π.Υ.Σ. 28/2021 (ΦΕΚ Α 113/06.07.2021)
Ρύθμιση θεμάτων προαιρετικής μετατροπής αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, επί προσωρινών διαφορών, σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις…
Υπ. Απόφαση 5030/2021 (ΦΕΚ Β 2968/06.07.2021)
Σύστημα διαχείρισης καταγγελιών οικονομικών δραστηριοτήτων, προϊόντων και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων…
Υπ. Απόφαση 47100/2021 (ΦΕΚ Β 2975/06.07.2021)
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιούνιο 2021.
Υπ. Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/26/οικ.13726/2021 (ΦΕΚ Β 2973/06.07.2021)
Καθορισμός του περιεχομένου, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας Συμβούλων…
Υπ. Απόφαση Φ.153/79025/Α5/2021 (ΦΕΚ Β 2971/06.07.2021)
Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.151/20049/Β6/ 2007 απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην…
Α.Α.Δ.Ε. E 2139/2021
Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων για ζητήματα που άπτονται της υποβολής της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες…
Υπ. Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/25/οικ.13724/2021 (ΦΕΚ Β 2973/06.07.2021)
Καθορισμός περιεχομένου, προϋποθέσεων και διαδικασίας συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημόσιου Τομέα, του…
Υπ. Απόφαση .Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1056288 ΕΞ 2021/2021 (ΦΕΚ Β 2971/06.07.2021)
Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες…