×
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Αναζήτηση ΑΜΚΑ Ασφαλιστικό Βιογραφικό Αναζήτηση Κ.Α.Δ.

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταίοι Νόμοι
ΝΟΜΟΣ 4517/2018
Κύρωση της πράξης ολοκλήρωσης της Σύμβασης Δωρεάς Εθνικής Τράπεζας της…
ΝΟΜΟΣ 4516/2018
Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας…
ΝΟΜΟΣ 4515/2018
Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας…
ΝΟΜΟΣ 4514/2018
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.
ΝΟΜΟΣ 4513/2018
Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις.
Τελευταίες Υπουργικές Αποφάσεις
ΠΟΛ 1027/2018
Τροποποίηση του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007 - Α΄ 153) με…
ΠΟΛ 1026/2018
Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων για…
ΠΟΛ 1023/2018
Διευκρινίσεις σχετικά με τις φορολογικές αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων…
ΠΟΛ 1022/2018
Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην χορήγηση και ανανέωση του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου…
ΠΟΛ 1019/2018
Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 398 του…
Τελευταίες Εγκύκλιοι
Εγκύκλιος 7408/1228/2018
Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36…
Εγκύκλιος 1025807/2018
Παροχή πληροφοριών περί του φορολογικού χειρισμού, από πλευράς ΦΠΑ, των…
Εγκύκλιος 13503/2018
Ανακοίνωση σχετικά με τα αιτήματα ελέγχου τήρησης μακροχρονίων υποχρεώσεων
Εγκύκλιος 1021217/2018
Φορολογική μεταχείριση των αποζημιώσεων για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται κατά…
Εγκύκλιος 1017570/2018
Φορολογική μεταχείριση χρηματικού ποσού που καταβάλλεται δυνάμει του άρθρου 1400…