×
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Αναζήτηση ΑΜΚΑ Ασφαλιστικό Βιογραφικό Αναζήτηση Κ.Α.Δ. Διακρατικές Συμφωνίες Ελλάδας

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταίοι Νόμοι
ΝΟΜΟΣ 4569/2018
I) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις…
ΝΟΜΟΣ 4568/2018
Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις.
ΝΟΜΟΣ 4567/2018
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και…
ΝΟΜΟΣ 4566/2018
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συμβουλίου της…
ΝΟΜΟΣ 4565/2018
Κύρωση Σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύματος «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ»,…
Τελευταίες Υπουργικές Αποφάσεις
ΠΟΛ 1190/2018
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 46 του Ν. 4569/2018 (ΦΕΚ…
ΠΟΛ 1189/2018
Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/30.07.2018) «Πρόληψη και καταστολή της…
ΠΟΛ 1182/2018
Διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013…
ΠΟΛ 1185/2018
Παροχή οδηγιών επί ειδικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη μεταφορά…
ΠΟΛ 1186/2018
Οδηγίες για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54…
Τελευταίες Εγκύκλιοι
Εγκύκλιος 68535/2397/2018
Διευκρινίσεις σχετικά με την λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ).
Εγκύκλιος 102102/2018
Παράταση προθεσμιών υποβολής αντιγράφων πρακτικών γενικώς συνελεύσεων και εγκεκριμένων οικονομικών…
Εγκύκλιος 0002666/2018
Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
Εγκύκλιος 1139648/2018
Φορολογική αντιμετώπιση εξόδων κηδείας που καταβάλλονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς…
Εγκύκλιος 1091609/2018
Ζημία που προκύπτει για επιχείρηση από την εκκαθάριση εταιρείας στην…