×
Διακρατικές Συμφωνίες Ελλάδας Αναζήτηση Κ.Α.Δ. Πολιτική cookies Όροι χρήσης Επικοινωνία

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταία νομοθετήματα
Α.Α.Δ.Ε. Ε 2196/2019
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του Ν.4172/2013 για διανεμόμενα μερίσματα και καταβαλλόμενους τόκους ή…
Ε.Φ.Κ.Α. 1457736/2019
Ημερομηνίες πίστωσης Παροχών Ασθενείας του π.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτους 2020.
ΝΟΜΟΣ 4641/2019 (ΦΕΚ Α 191/03.12.2019)
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2017.
ΝΟΜΟΣ 4642/2019 (ΦΕΚ Α 192/03.12.2019)
Κύρωση του Ισολογισμού του Κράτους του οικονομικού έτους 2017.
ΝΟΜΟΣ 4643/2019 (ΦΕΚ Α 193/03.12.2019)
Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές…
Εγκύκλιος T01/652/189/2019
Ποσό επικουρικής σύνταξης θανάτου, μετά την λήξη της τριετίας και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου…
ΝΟΜΟΣ 4640/2019 (ΦΕΚ Α 190/30.11.2019)
Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της…
Υπ. Απόφαση 132054/2019
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών στην…
Εγκύκλιος 56005/1327/2019
Οδηγίες για την εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 51524/1262/7-11-2019 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4173) (ΑΔΑ: ΩΞΞ Κ46ΜΤΛΚ-ΨΥΠ).
Α.Α.Δ.Ε. Ε 2195/2019
Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε, με μέριμνα του Δημοσίου, ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς…
Χρήσιμα
Αναζήτηση Κ.Α.Δ.
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας
Διακρατικές συμφωνίες Ελλάδας
Οι διακρατικές συμφωνίες της Ελλάδας ανά χώρα
Σαν σήμερα
ΠΟΛ 1223/2018
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν.4579/2018 (Φ.Ε.Κ. 201 Α) για θέματα Ενιαίου Φόρου…
Π.Δ. 108/2018 (ΦΕΚ Α 207/10.12.2018)
Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών,…
Εγκύκλιος 5025740/2015
Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/1953 του Συμβουλίου για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ…
Εγκύκλιος 5025739/2015
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/2272 της Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2015, με τον…
Εγκύκλιος 33664/2014
Περί του χαρακτηρισμού επιχειρήσεων ως συνδεδεμένων.
ΠΟΛ 1253/2014
Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160), σχετικά…
ΠΟΛ 1252/2014
Αναγραφή του ΦΠΑ στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται κατά την παράδοση αγαθών στο εσωτερικό της…