×
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Αναζήτηση ΑΜΚΑ Ασφαλιστικό Βιογραφικό Αναζήτηση Κ.Α.Δ. Διακρατικές Συμφωνίες Ελλάδας

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταίοι Νόμοι
ΝΟΜΟΣ 4587/2018
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις
ΝΟΜΟΣ 4586/2018
Κύρωση της από 11.12.2018 Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της από 31…
ΝΟΜΟΣ 4585/2018
Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κύρωση της από…
ΝΟΜΟΣ 4584/2018
Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
ΝΟΜΟΣ 4583/2018
Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική…
Τελευταίες Υπουργικές Αποφάσεις
ΠΟΛ 1244/2018
Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, της διαδικασίας, του τρόπου υπολογισμού…
ΠΟΛ 1230/2018
Τύπος και περιεχόμενο της «Αίτησης επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από…
ΠΟΛ 1243/2018
Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2019…
ΠΟΛ 1236/2018
Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων,…
ΠΟΛ 1241/2018
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 54, 59 και 101 του…
Τελευταίες Εγκύκλιοι
Εγκύκλιος 1008736/2019
Περί των υπηρεσιών, των φορέων και των προσώπων που διενεργούν…
Εγκύκλιος Α 1007/2019
Καθορισμός των επιλέξιμων δαπανών, των κατηγοριών των οπτικοακουστικών έργων, της…
Εγκύκλιος Ε 2012/2019
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 111 παρ. 2 του Ν.4549/2018…
Εγκύκλιος 1/2019
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 45 του Ν.4549/2018 που αφορούν…
Εγκύκλιος Ε 2010/2019
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4587/2018 (ΦΕΚ…