×

ΣΤΕ 1137/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)

Κ.Λ. (m)

Αριθμός 1137/2023

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 2 Ιουνίου 2022, με την εξής σύνθεση: Γεώργιος Τσιμέκας, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση της Πρόεδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Ιφιγένεια Αργυράκη, Βασίλειος Ανδρουλάκης, Σύμβουλοι, Δημήτριος Βανδώρος, Ελευθέριος Μελισσαρίδης, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Νικόλαος Βασιλόπουλος.

Για να δικάσει την από 2 Δεκεμβρίου 2021 αίτηση:

των: 1. ....... ...... του .............. κατοίκου .................. ........ .... 2. ............... .......... του ........ κατοίκου .... ....... ....... ........ ......... ... 3. ....... ........ του .......... κατοίκου ........ ....... ........... ... και 4. ................. ............. του ........... κατοίκου ..... .......... ....... ........ .... οι οποίες παρέστησαν με τον δικηγόρο Παναγιώτη Λαζαράτο (Α.Μ. 14350), που τον διόρισαν με πληρεξούσια,

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ουρανία Μενδρινού, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Με την αίτηση αυτή οι αιτούσες επιδιώκουν να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. .003.21.13333............ πράξη της Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με την οποία απορρίφθηκαν οι υπ’ αριθμ. ....../27.9.2021, ....../27.4.2021, ....../27.9.2021 και ....... 28.9.2021 αιτήσεις τους.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Δημητρίου Βανδώρου.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο των αιτουσών, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και την αντιπρόσωπο του Υπουργού, η οποία ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή