×

ΣΤΕ 1135/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)

Ε.Π. (m)

Αριθμός 1135/2023

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 2 Ιουνίου 2022, με την εξής σύνθεση: Γεώργιος Τσιμέκας, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση της Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Ιφιγένεια Αργυράκη, Βασίλειος Ανδρουλάκης, Σύμβουλοι, Δημήτριος Βανδώρος, Ελευθέριος Μελισσαρίδης, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Νικόλαος Βασιλόπουλος.

Για να δικάσει την από 4 Οκτωβρίου 2019 αίτηση:

του ....... ........... του ....... κατοίκου .... ....... ....... ......... ...... ..... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Φώτιο Λεπίδα (Α.Μ. 582 Δ.Σ. Πατρών), που τον διόρισε στο ακροατήριο,

κατά του Υπουργού Υγείας, ο οποίος παρέστη με τη Δέσποινα Γάκη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς της.

Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθούν: 1. η υπ’ αριθ. ............./3.4.2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, 2. η υπ’ αριθ. ............./16.9.2019 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υγείας και 3. οι διατάξεις των άρθρων 82 και 118 του ν. 4622/2019.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Ελευθερίου Μελισσαρίδη.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο του αιτούντος, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή