×

ΣΤΕ 1072/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)

Κ.Λ. (m)

Αριθμός 1072/2023

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 2 Φεβρουαρίου 2023, με την εξής σύνθεση: Γεώργιος Τσιμέκας, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος, Αναστασία-Μαρία Παπαδημητρίου, Ιφιγένεια Αργυράκη, Αικατερίνη Ρωξάνα, Ελένη Γεωργούτσου, Σύμβουλοι, Δημήτριος Βανδώρος, Βασίλειος Γκέρτσος, Πάρεδροι. Γραμματέας η Κωνσταντίνα Γκιώκα, Γραμματέας του Γ΄ Τμήματος.

Για να δικάσει την από 15 Απριλίου 2019 αίτηση:

των: 1. ......... ....... του ....... κατοίκου ........ ........ ............ 2. ...... ........ του ......... κατοίκου ........... ............ ... 3. ......... .......... του .......... κατοίκου .......... ............ οι οποίοι παρέστησαν με τον δικηγόρο Σωτήριο Κυβέλο (Α.Μ. 9038 Δ.Σ. Θεσσαλονίκης), που τον διόρισαν με πληρεξούσιο, 4. ....... ........ του .......... κατοίκου εν ζωή ........... ......... ... ο οποίος απεβίωσε και 5. ............ ........... του ........... κατοίκου ........... ........ .... ο οποίος παρέστη με τον ίδιο ως άνω δικηγόρο, που τον διόρισε με πληρεξούσιο,

κατά των: 1. Εκκλησίας της Ελλάδας, η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Θεόδωρο Παπαγεωργίου (Α.Μ. 24288), που τον διόρισε με απόφαση της Ιεράς Συνόδου και 2. Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας, η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Χρυσόστομο Γασπαράτο (Α.Μ. 28 Δ.Σ. Κεφαλληνίας), που τον διόρισε με πληρεξούσιο και απόφαση της Ιεράς Μητροπόλεως.

Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθούν: α. η υπ’ αριθμ. ./20.2.2019 απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας, β. η τεκμαιρόμενη σιωπηρή απόρριψη της υπ’ αριθμ. .../22.3.2019 προσφυγής τους ενώπιον της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά της πρώτης προσβαλλόμενης πράξης και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Δημητρίου Βανδώρου.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο των αιτούντων, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και τους πληρεξούσιους των καθών, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή