×

ΣΤΕ 1071/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)

Κ.Ε.

Αριθμός 1071/2023

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 14 Φεβρουαρίου 2019, με την εξής σύνθεση: Δημήτριος Σκαλτσούνης, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση της Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Γεώργιος Τσιμέκας, Αναστασία-Μαρία Παπαδημητρίου, Σύμβουλοι, Ανδρέας Χρυσικόπουλος, Αντωνία Παπαϊωάννου, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Νικόλαος Βασιλόπουλος.

Για να δικάσει την από 18 Ιουνίου 2018 αίτηση:

του ......... ...... του ......... κατοίκου .......... ....... ........... .... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Παναγιώτη Λαζαράτο (Α.Μ. 14350), που τον διόρισε με πληρεξούσιο,

κατά των: 1) Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο παρέστη με τον δικηγόρο Χαράλαμπο Χρυσανθάκη (Α.μ. 11855), που τον διόρισε με εξουσιοδότηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου, 2) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο δεν παρέστη, και 3) Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος παρέστη με τον Χαράλαμπο Τσόγκα, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο οποίος κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς του.

Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθεί η υπ’ ............. απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου των μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.).

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Συμβούλου Αναστασίας-Μαρίας Παπαδημητρίου.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο του αιτούντος, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, και τον πληρεξούσιο του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή