×

ΣΤΕ 991/2023 (ΤΜΗΜΑ Β)

Λ.Κ.(m)

Αριθμός 991/2023

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 23 Ιουνίου 2022, με την εξής σύνθεση: Ευαγγελία Νίκα, Aντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος, Βασίλειος Ανδρουλάκης, Αικατερίνη Ρωξάνα, Σύμβουλοι, Δημήτριος Βανδώρος, Αικατερίνη Κοντοπόδη, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Νικόλαος Βασιλόπουλος.

Για να δικάσει την από 4 Φεβρουαρίου 2022 αίτηση:

της .......... ........ ......... του ....... συζύγου ........ .......... κατοίκου ............ ......... ....... ... η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Κωνσταντίνο Γώγο (Α.Μ. 4544 Δ.Σ. Θεσσαλονίκης), που τον διόρισε με πληρεξούσιο,

κατά των Υπουργών: 1. Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία παρέστη με την Παναγιώτα Παρασκευοπούλου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς της και 2. Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με τη Ζωή Μαυρίδου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς της.

Με την αίτηση αυτή η αιτούσα επιδιώκει να ακυρωθούν: 1. η υπ’ αριθμ. ........./9.12.2021 (ΦΕΚ Β΄ ..../10.12.2021) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 2. η υπ’ αριθμ. ........./23.12.2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Αικατερίνης Κοντοπόδη.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο της αιτούσας, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή