×

ΣΤΕ 373/2024 (ΤΜΗΜΑ Α)

Β.Κ.

Αριθμός 373/2024

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Δ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 31 Οκτωβρίου 2023, με την εξής σύνθεση: Ηλίας Μάζος, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση της Πρόεδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Βασιλική Κίντζιου, Κωνσταντίνα Κονιδιτσιώτου, Σύμβουλοι, Κωνσταντίνα Σκούρα, Ευτυχία Κουράκου, Πάρεδροι. Γραμματέας η Φωτεινή Παπαδοπούλου.

Για να δικάσει την από 22 Φεβρουαρίου 2023 αίτηση:

του Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής, ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Δημήτριο Μπακρατσά (Α.Μ. 65 Δ.Σ. Χαλκιδικής), που τον διόρισε με πληρεξούσιο και ο οποίος κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς του,

κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (ΤΑΙΠΕΔ), που εδρεύει στην Αθήνα (Καραγιώργη Σερβίας 6), η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Ανδρέα Παπαπετρόπουλο (Α.Μ. 15773), που τον διόρισε με πληρεξούσιο,

και κατά της παρεμβαίνουσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Καραγιώργη Σερβίας 6), η οποία με προφορική δήλωση στο ακροατήριο του πληρεξουσίου της δικηγόρου Ανδρέα Παπαπετρόπουλου (Α.Μ. 15773) παραιτείται του δικογράφου της παρεμβάσεως.

Με την αίτηση αυτή ο αιτών Δήμος επιδιώκει να ακυρωθεί η από 23.1.2023 πρόσκληση υποβολής προσφοράς του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου ΑΕ με τίτλο: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την πώληση γεωτεμαχίου με Α.Β.Κ. 254 στη Νέα Ηράκλεια του Δήμου Νέας Προποντίδος στο Νομό Χαλκιδικής και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Ευτυχίας Κουράκου.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο της καθ’ ης εταιρείας, ο οποίος ζήτησε την απόρριψη της υπό κρίση αιτήσεως.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή