×

ΣΤΕ 270/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)

Κ.Λ. (m)

./.

Αριθμός 270/2024

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 27 Απριλίου 2023, με την εξής σύνθεση: Δημήτριος Μακρής, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Μαρλένα Τριπολιτσιώτη, Βασίλειος Ανδρουλάκης, Σύμβουλοι, Δημήτριος Βανδώρος, Τρισεύγενη Βαρουφάκη, Πάρεδροι. Γραμματέας η Κωνσταντίνα Γκιώκα, Γραμματέας του Γ΄ Τμήματος.

Για να δικάσει την από 1ης Ιουνίου 2022 αίτηση:

των: 1. ...... ....... του ..... κατοίκου ... ........ ....... ............ ..... 2. ............ ..... του ......... κατοίκου ....... ............ 3. ......... ..... του .......... κατοίκου ........... ....... ............. .... οι οποίοι παρέστησαν με τον δικηγόρο Ηλία Κολλύρη (Α.Μ. 25296), που τον διόρισαν με πληρεξούσια και ο οποίος κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς του, 4. ........ ..... του ......... κατοίκου ....... ............ ........ ....... .... η οποία με την από 26.4.2023 έγγραφη δήλωση του ως άνω πληρεξουσίου δικηγόρου της, παραιτήθηκε από το δικόγραφο της κρινόμενης αιτήσεως, 5. ........ ........ του ......... κατοίκου ...... ........... ........ .... 6. ...... ....... του ........... κατοίκου ........ ..... .... 7. ...... ............. του .......... κατοίκου ..... .... ........ ......... ... ........... 8. ......... ........ του ........ κατοίκου .... ......... ....... .......... .... 9. ......... ...... του ......... κατοίκου ......... ....... ...... ... οι οποίοι παρέστησαν με τον ίδιο ως άνω δικηγόρο, που τον διόρισαν με πληρεξούσια και ο οποίος κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς του και 10. .......... .......... του ......... κατοίκου .. ......... ....... ...... ....... .... η οποία με την από 26.4.2023 έγγραφη δήλωση του ως άνω πληρεξουσίου δικηγόρου της, παραιτήθηκε από το δικόγραφο της κρινόμενης αιτήσεως,

κατά του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), που εδρεύει στην Αθήνα (Πουλίου 6), το οποίο παρέστη με τον Γεώργιο Χαλαζωνίτη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς του.

Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 3ΕΑ/15.4.2022 προκήρυξη του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), κατά το μέρος που προβλέπει για τον κλάδο ΠΕ 80, ως ειδικό τυπικό προσόν ένταξης και διορισμού το πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών, εφόσον οι υποψήφιοι έχουν εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005, και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Στη δίκη παρεμβαίνει υπέρ του κύρους της προσβαλλομένης πράξεως η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία παρέστη με την Αφροδίτη Καρούκη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Η αντιπρόσωπος της παρεμβαίνουσας Υπουργού δήλωσε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δικαστηρίου, ότι δεν θα αγορεύσει.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Τρισεύγενης Βαρουφάκη.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή