×

ΣΤΕ 269/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)

Κ.Ε.

Αριθμός 269/2024

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 21 Σεπτεμβρίου 2023, με την εξής σύνθεση: Δημήτριος Μακρής, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Βασίλειος Ανδρουλάκης, Αικατερίνη Ρωξάνα, Σύμβουλοι, Τρισεύγενη Βαρουφάκη, Σπυριδούλα Καρύδα, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Αντώνιος Γεωργακόπουλος.

Για να δικάσει την από 16 Νοεμβρίου 2021 αίτηση:

του .......... ...... του .......... κατοίκου ......... ......... ........... ... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Χαράλαμπο Χρυσανθάκη (Α.Μ. 11855), που τον διόρισε με πληρεξούσιο,

κατά των: 1) Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος παρέστη με την Φωτεινή Πραβίτα, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς της, και 2) Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο παρέστη με τον δικηγόρο Ευάγγελο Ζωγράφο (Α.Μ. 310 Δ.Σ. Μυτιλήνης), που τον διόρισε με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου.

Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθούν οι υπ’ αριθ.: α) ../31.8.2021, β) ../6.8.2021, γ) ../3.6.2021, δ) ../2.7.2021, ε) ../26.3.2021 αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Τρισεύγενης Βαρουφάκη.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο του αιτούντος, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, και τον πληρεξούσιο του Πανεπιστημίου, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή