×

ΣΤΕ 209/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)

Κ.Ε.

Αριθμός 209/2024

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 23 Νοεμβρίου 2023, με την εξής σύνθεση: Διομήδης Κυριλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος, Σταυρούλα Κτιστάκη, Αικατερίνη Ρωξάνα, Σύμβουλοι, Ευάγγελος Αργυρός, Βασίλειος Γκέρτσος, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Νικόλαος Βασιλόπουλος.

Για να δικάσει την από 10 Ιουνίου 2023 αίτηση:

της .......... ..... του ......... κατοίκου .. ....... ....... ...... .......... .... η οποία παρέστη με τη δικηγόρο Μαγδαληνή Τσίπρα (Α.Μ. 21969), που τη διόρισε στο ακροατήριο,

κατά του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο οποίος παρέστη με την Αγγελική Βεροπούλου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

και κατά της παρεμβαίνουσας ........... ........ του ......... κατοίκου ...... ... .............. .... η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Βασίλειο Νικολετάκη (Α.Μ. 26152), που τον διόρισε στο ακροατήριο.

Με την αίτηση αυτή η αιτούσα επιδιώκει να ακυρωθούν: α) η υπ’ αριθ. ...../12.4.2023 απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, β) η υπ’ αριθ. ...../12.4.2023 απόφαση της ως άνω Υπηρεσιακής Γραμματέως, και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Βασιλείου Γκέρτσου.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την πληρεξούσια της αιτούσας, η οποία ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, και τον πληρεξούσιο της παρεμβαίνουσας και την αντιπρόσωπο του Υπουργού, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή