×

ΣΤΕ 145/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)

Λ.Κ.(m)

Αριθμός 145/2024

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 17 Σεπτεμβρίου 2020, με την εξής σύνθεση: Γεώργιος Τσιμέκας, Aντιπρόεδρος, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Αναστασία-Μαρία Παπαδημητρίου, Σταυρούλα Κτιστάκη, Σύμβουλοι, Ευάγγελος Αργυρός, Ελένη Κουλεντιανού, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Αντώνιος Γεωργακόπουλος.

Για να δικάσει την από 21 Οκτωβρίου 2016 προσφυγή:

της ........ ..... του ............. κατοίκου ..... και ήδη διαμένουσας στη ......... η οποία δεν παρέστη, αλλά ο δικηγόρος που υπογράφει την αίτηση νομιμοποιήθηκε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο,

κατά των: 1) 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, η οποία παρέστη με τη δικηγόρο Μαρία Λύσσαρη (Α.Μ. 32807), που τη διόρισε με πληρεξούσιο και η οποία κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς της και 2) Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου - ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, το οποίο δεν παρέστη,

και κατά των: α. υπ’ αριθμ. ../22.6.2016 απόφασης του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Διοίκησης της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, β) υπ’ αριθμ. ...../24.10.2014 πράξης του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου και κάθε άλλης σχετικής πράξης ή παράλειψης της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Συμβούλου Αναστασίας-Μαρίας Παπαδημητρίου.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή