×

ΣΤΕ 127/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)

Λ.Κ.(m)

Αριθμός 127/2024

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 9 Δεκεμβρίου 2021, με την εξής σύνθεση: Γεώργιος Τσιμέκας, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Αναστασία-Μαρία Παπαδημητρίου, Ιφιγένεια Αργυράκη, Σύμβουλοι, Αντωνία Παπαϊωάννου, Αικατερίνη Κοντοπόδη, Πάρεδροι. Γραμματέας η Κωνσταντίνα Γκιώκα.

Για να δικάσει την από 2 Απριλίου 2021 αίτηση:

του ...... ........ του ............... κατοίκου ........ ....... ............. ........ ............ .... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Παναγιώτη Λογγινίδη (Α.Μ. 8572 Δ.Σ. Θεσσαλονίκης), που τον διόρισε με πληρεξούσιο,

κατά των: 1. ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφόρος Μεσογείων 207), το οποίο παρέστη με τον δικηγόρο Σπυρίδωνα Βλαχόπουλο (Α.Μ. 17001), που τον διόρισε με πληρεξούσιο και 2. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος παρέστη με τη Μαγδαληνή Καραγεώργου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς της.

Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθούν: 1. η υπ’ αριθμ. .../1.2.2021 απόφαση της .... συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, 2. η υπ’ αριθμ. .../4.2.2021 απόφαση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ως άνω Οργανισμού, 3. η από 28.1.2021 εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 30 παρ. 3 του ν. 4685/ 2020, όπως διατυπώνεται στο πρακτικό της ... .........../28.1.2021 αυτής, 4. η υπ’ αριθμ. ..../28.12.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ως άνω Οργανισμού, 5. η υπ’ αριθμ. ....... ........../22.12.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ως άνω Οργανισμού, 6. ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, ο οποίος περιλαμβάνεται στο από 9.12.2020 Πρακτικό της ... συνεδρίασης της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 30 παρ. 3 του ν. 4685/2020 και στην εισήγηση της ίδιας Επιτροπής και 7. η υπ’ αριθμ. 116/29.9.2020 προκήρυξη του ως άνω Οργανισμού για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού αυτού.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Αικατερίνης Κοντοπόδη.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο του αιτούντος, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και τον πληρεξούσιο του καθ’ ου ν.π.ι.δ., ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή