×

ΣΤΕ 2194/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)

Κ.Λ. (m)

Αριθμός 2194/2023

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Ιουνίου 2022, με την εξής σύνθεση: Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Α΄ Τμήματος, Ταξιαρχία Κόμβου, Νικόλαος Σκαρβέλης, Μαρίνα-Αλεξάνδρα Τσακάλη, Άννα Μπόνου, Σύμβουλοι, Χαρίκλεια Χαραλαμπίδη, Μαρία Δρίβα, Πάρεδροι. Γραμματέας η Βασιλική Κατσιώνη.

Για να δικάσει την από 7 Φεβρουαρίου 2020 αγωγή:

των: 1. ......... .......... του ......... κατοίκου ....... ....... ....... .... 2. ..... ......... του .......... κατοίκου εν ζωή .......... ....... ............... .... η οποία απεβίωσε και τη δίκη συνεχίζει η κληρονόμος της ....... .......... 3. ......... ..... του .......... κατοίκου ......... ....... .... 4. ......... ....... του ..... κατοίκου ........ ....... ...... ......... .... 5. ...... .................... του ..... κατοίκου ........ ....... ......... ..... 6. ........... .................... του ......... κατοίκου ..... ..... .... ..... 7. ........... ........ του ......... ............... ........ ...... .... 8. ........ ........ του ....... κατοίκου ......... ....... .......... .... 9. .......... .................. του ........... κατοίκου ............... ... ...... .... 10. ........ ...... του ......... κατοίκου ......... ........ ..... .... 11. ...... ......... του .......... ..................... .... ...... ... 12. ....... ..... του ............ κατοίκου εν ζωή .......... ....... ........ ... ο οποίος απεβίωσε και τη δίκη συνεχίζουν οι κληρονόμοι του: α. .......... ...... β. ..... ...... και γ. ........... ....... 13. ............ .............. του ......... κατοίκου ...... ........ ......... ....... 14. ......... ....... του ......... κατοίκου ........ .............. .... 15. ........ ........ του ............. κατοίκου ...... ......... ..... ........... .... 16. ...... ............... του ............. κατοίκου ....... ....... .......... .... 17. ......... ....... του ............. κατοίκου ............ .......... ........ ......... ....... 18. .......... ...... του ........... κατοίκου ..... .......... ....... .......... ... 19. ......... .......... του ......... κατοίκου ........ ............ ........... ........ ... 20. ......... ......... του ........ κατοίκου ............ ........ .... 21. ......... ..... του .......... κατοίκου ...... ........ ... 22. ......... ........ του ......... κατοίκου ........ ....... ........... .... 23. ......... ....... του ........ κατοίκου ............ ............. .... 24. ..... ..... του ..... κατοίκου ....... ............. 25. ...... ............. του .......... κατοίκου ........... ....... ...... .... 26. ...... .......... . ........... κατοίκου ..... .......... ...... ....... 27. ......... ....... κατοίκου ..... ........ .... 28. ........ .................... κατοίκου ... ........ ...... ............ ............. κατοίκου ........ ....... ........... ... ........ 30. ...... .......... κατοίκου ...... ...... ....... ... ............ 31. ......... ....... . ........ κατοίκου ............ ..... ....... .... 32. ...... ...................... κατοίκου ......... ......... .. ...... ... 33. ......... ...................... κατοίκου .. ........ ........... 34. .......... ..... κατοίκου ....... ......... .. και 35. ......... ......... κατοίκου ............ ....... ........ ......... .... οι οποίοι παρέστησαν με τον δικηγόρο Λουκά Αποστολίδη (Α.Μ. 15643), που τον διόρισαν με πληρεξούσια,

κατά του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) και ήδη Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αγ. Κωνσταντίνου 8), ο οποίος παρέστη με τον Παναγιώτη Δούκα, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Η πιο πάνω αγωγή εισάγεται στο Α΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν της από 15 Δεκεμβρίου 2021 πράξεως της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010 και της από 20 Ιανουαρίου 2022 πράξεως της Προέδρου του Α΄ Τμήματος.

Με την αγωγή αυτή οι ενάγοντες ζητούν να υποχρεωθεί το εναγόμενο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) να καταβάλει νομιμοτόκως σε καθέναν ποσά που κυμαίνονται από 5.679,48 έως 44.905,50 ευρώ, ως αποζημίωση και ως χρηματική ικανοποίηση για τη διακοπή της καταβολής της επικουρικής σύνταξής τους, καθώς και ποσά που κυμαίνονται από 1.136,10 έως 13.032,16 ευρώ ως αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση για τη μη επαναχορήγηση της διακοπείσας σύνταξής τους από 3.12.2018.

Στη δίκη παρεμβαίνει υπέρ των εναγόντων το ν.π.ι.δ. - σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Συνταξιούχων Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος», που εδρεύει στην Αθήνα (Αμερικής 6), το οποίο παρέστη με τον δικηγόρο Βασίλειο Βασιλόπουλο (Α.Μ. 26949), που τον διόρισε στο ακροατήριο ο Πρόεδρός του ........ ....... και ο Γενικός Γραμματέας του ...... .........

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Χαρίκλειας Χαραλαμπίδη.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο των εναγόντων και των συνεχιζόντων τη δίκη κληρονόμων των αποβιωσάντων 2ης και 12ου εναγόντων και τον πληρεξούσιο του παρεμβαίνοντος συλλόγου, οι οποίοι ανέπτυξαν και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους της αγωγής και ζήτησαν να γίνει δεκτή η αγωγή, καθώς και τον αντιπρόσωπο του εναγομένου Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή