×

ΣΤΕ 94/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)

Κ.Ε.

Αριθμός 94/2024

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 26 Οκτωβρίου 2023, με την εξής σύνθεση: Διομήδης Κυριλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος, Αναστασία-Μαρία Παπαδημητρίου, Σταυρούλα Κτιστάκη, Σύμβουλοι, Ευάγγελος Αργυρός, Βασίλειος Γκέρτσος, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Αντώνιος Γεωργακόπουλος.

Για να δικάσει την από 15 Νοεμβρίου 2019 προσφυγή – αίτηση ακυρώσεως:

του ........ .......... του ............. κατοίκου ........ ............. .... ο οποίος παρέστη με την δικηγόρο Σοφία Παπαδήμα (Α.Μ. 19298), που την διόρισε με πληρεξούσιο,

κατά του Υπουργού Υγείας, ο οποίος παρέστη με την Δέσποινα Γάκη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Με την αίτηση αυτή ο προσφεύγων-αιτών επιδιώκει να ακυρωθούν: α) η από 15.10.2019 απόφαση του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών Ε.Σ.Υ., β) η αυτοδίκαιη θέση του σε αργία σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 1Β΄ του Ν. 3528/2007 ΥΚ, και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η πληρεξουσία του αιτούντος και η αντιπρόσωπος του Υπουργού δήλωσαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δικαστηρίου, ότι δεν θα αγορεύσουν.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Συμβούλου Σταυρούλας Κτιστάκη.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή