×

ΣΤΕ 2420/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)

Κ.Λ. (m)

Αριθμός 2420/2023

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 4 Μαΐου 2023, με την εξής σύνθεση: Αναστασία-Μαρία Παπαδημητρίου, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος και του αρχαιοτέρου της Συμβούλου, που είχαν κώλυμα, Μαρλένα Τριπολιτσιώτη, Σταυρούλα Κτιστάκη, Σύμβουλοι, Ελευθέριος Μελισσαρίδης, Ευάγγελος Αργυρός, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Νικόλαος Βασιλόπουλος.

Για να δικάσει την από 11 Ιουλίου 2022 αίτηση:

του ......... ....... του ....... κατοίκου ...... ............ ..... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Μελέτιο Μουστάκα (Α.Μ. 10371), που τον διόρισε στο ακροατήριο,

κατά του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), το οποίο παρέστη με την Επιστήμη-Μαρία Μουστακάτου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθούν: α. η από 23.2.2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου .... συν., θέματα .. και .... β. η από 4.5.2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ως άνω Α.Ε.Ι. .... συν., θέματα .. και .... γ. η από 8.6.2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του αυτού Α.Ε.Ι. .... συν., θέματα ... και .... και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Ευάγγελου Αργυρού.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο του αιτούντος, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και την αντιπρόσωπο του καθού Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, η οποία ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή