×

ΣΤΕ 2358/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)

Κ.Ε.

Αριθμός 2358/2023

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 3 Φεβρουαρίου 2022, με την εξής σύνθεση: Γεώργιος Τσιμέκας, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, ελλείποντος Προέδρου του Τμήματος, Αναστασία-Μαρία Παπαδημητρίου, Ιφιγένεια Αργυράκη, Σταυρούλα Κτιστάκη, Αικατερίνη Ρωξάνα, Σύμβουλοι, Σπυριδούλα Καρύδα, Ελένη Κουλεντιανού, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Νικόλαος Βασιλόπουλος.

Για να δικάσει την από 23 Αυγούστου 2021 αίτηση:

του ............ ..... του .......... κατοίκου ............ ........ ............ ... ο οποίος παρέστη αυτοπροσώπως ως δικηγόρος (Α.Μ. .... Δ.Σ. ........

κατά του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο παρέστη με την δικηγόρο Ηλιάνα Κυριάκου (Α.Μ. 4883 Δ.Σ. Θεσ/κης), που την διόρισε με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου, και η οποία κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς της.

Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθούν: α) η υπ’ αριθμ. ./17.6.2021 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) (αρ. συνεδρίασης .../17.6.2021). β) η υπ’ αριθμ. ...../28.4.2021 πράξη προσδιορισμού οφειλής, που εκδόθηκε από το Ειδικό Επταμελές Όργανο Διοίκησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Ελένης Κουλεντιανού.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον αιτούντα ως δικηγόρο, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή