×

ΣΤΕ 2176/2023 (ΤΜΗΜΑ Β)

Β.Κ.

Αριθμός 2176/2023

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 20 Σεπτεμβρίου 2023, με την εξής σύνθεση: Μιχαήλ Πικραμένος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος, Βικτωρία Πλαπούτα, Ευσταθία Σκούρα, Κωνσταντία Λαζαράκη, Μαρία Σταματοπούλου, Σύμβουλοι, Νικόλαος Σεκέρογλου, Νικόλαος Νικολάκης, Πάρεδροι. Γραμματέας η Αναστασία Ζυγουρίτσα, Γραμματέας του Β΄ Τμήματος.

Για να δικάσει την από 16 Δεκεμβρίου 2016 προσφυγή:

της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ........ .......... . ... ...... που εδρεύει στην ..... ......... .... η οποία παρέστη με τη δικηγόρο Αικατερίνη Τσουκάκη (Α.Μ. 17056), που τη διόρισε με ειδικό πληρεξούσιο,

κατά των: 1. ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και ήδη «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Α.Ε.» (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.), που εδρεύει στον Πειραιά Αττικής (Κάστορος 72), η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Κωνσταντίνο Ρέμελη (Α.Μ. 10339), που τον διόρισε με ειδικό πληρεξούσιο και 2. Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με τους: α) Σπυρίδωνα Μαυρογιάννη, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους και β) Όλγα Παπαχρήστου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Η πιο πάνω προσφυγή εισάγεται στο Β΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν της από 10 Νοεμβρίου 2022 πράξεως της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010 και της από 31 Ιανουαρίου 2023 πράξεως του Προέδρου του Β΄ Τμήματος.

Με την προσφυγή αυτή η προσφεύγουσα εταιρεία ζητεί την ακύρωση, άλλως τη μεταρρύθμιση: α) του από 15.12.2016 ενημερωτικού σημειώματος της ΛΑΓΗΕ ΑΕ για την έκδοση τιμολογίου από ανεξάρτητο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο αφορά τον φωτοβολταϊκό σταθμό της με κωδικό ..... .... και β) του από 15.12.2016 ομοίου ενημερωτικού σημειώματος της ΛΑΓΗΕ ΑΕ, το οποίο αφορά τον φωτοβολταϊκό σταθμό της με κωδικό ..... .... και κάθε άλλης σχετικής πράξης ή παράλειψης της Διοικήσεως.

Στη δίκη παρεμβαίνουν υπέρ της προσφεύγουσας εταιρείας οι: Α. 1. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ........ .. ......... .......... ........... ....... ......... και τον διακριτικό τίτλο ........ .. ......... ...... 2. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ...... .......... ........... ....... ........ ............. ...... και τον διακριτικό τίτλο ...... .......... ...... 3. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ......... .......... ........... ....... ........ ............. ...... και τον διακριτικό τίτλο ......... .......... ..... και 4. ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία ............. ..... ...... . ........... ....... ......... και τον διακριτικό τίτλο ............. ..... ...... . ...... που εδρεύουν στην ..... .......... ....... ... οι οποίες παρέστησαν με τον δικηγόρο Αντώνιο Μεταξά (Α.Μ. 20817), στον οποίο δόθηκε προθεσμία μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 2023 για τη νομιμοποίησή του και Β. 1. ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία ....... ......... - ........ ........ .......... .... και τον διακριτικό τίτλο .... .......... ..... που εδρεύει στη ...... ....... ......... ... .... .......... η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Αντώνιο Μεταξά (Α.Μ. 20817), που τον διόρισε με πληρεξούσιο, 2. εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία .... ....... ........... .......... ... ... .. ........ ............ ........... ............ ........ - ........ ............. ........ και τον διακριτικό τίτλο .... ........... ........ ..... που εδρεύει στις ....... ....... ...... ........ .... η οποία με την από 18 Σεπτεμβρίου 2023 έγγραφη δήλωση του ιδίου ως άνω πληρεξουσίου της δικηγόρου Αντώνιου Μεταξά παραιτείται του δικογράφου της κρινόμενης αίτησης, 3. ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία ....... ......... ........ ............. ......... και τον διακριτικό τίτλο ....... ......... ..... και 4. ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία ....... ........ ........ ............. .......... και τον διακριτικό τίτλο ....... ........ ........ που εδρεύουν στην ...... ............ ..... ...... ....... οι οποίες παρέστησαν με τον ίδιο ως άνω δικηγόρο Αντώνιο Μεταξά, που τον διόρισαν με ειδικά πληρεξούσια.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Νικόλαου Νικολάκη.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την πληρεξούσια της προσφεύγουσας εταιρείας, η οποία ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους της προσφυγής και ζήτησε να γίνει δεκτή η προσφυγή, τον πληρεξούσιο των παρεμβαινουσών εταιρειών, που παρέστησαν υπέρ της προσφεύγουσας εταιρείας, ο οποίος ζήτησε να γίνουν δεκτές οι παρεμβάσεις, τον πληρεξούσιο της καθ΄ ής εταιρείας και τους εκπροσώπους του Υπουργού, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή