×

ΣΤΕ 2079/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)

Λ.Κ.(m)

Αριθμός 2079/2023

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Ιουνίου 2023, με την εξής σύνθεση: Δημήτριος Μακρής, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Μαρλένα Τριπολιτσιώτη, Αικατερίνη Ρωξάνα, Σύμβουλοι, Σπυριδούλα Καρύδα, Ευάγγελος Αργυρός, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Νικόλαος Βασιλόπουλος.

Για να δικάσει την από 10 Νοεμβρίου 2022 αίτηση:

της ....... ......... του .......... κατοίκου ...... ....... ....... ... η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Αλέξανδρο Λάμαρη (Α.Μ. 31600), που τον διόρισε στο ακροατήριο,

κατά του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το οποίο παρέστη με τη δικηγόρο Αλεξάνδρα Τομαρά (Α.Μ. 31157), που τη διόρισε με απόφαση του Πρύτανη και η οποία κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς της.

Με την αίτηση αυτή η αιτούσα επιδιώκει να ακυρωθούν: 1. η υπ’ αριθμ. ...../26.7.2022 πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ ../22.8.2000). 2. η υπ’ αριθμ. ../21.7.2022 πράξη της Συγκλήτου του ως άνω Πανεπιστημίου και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Ευάγγελου Αργυρού.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο της αιτούσας, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή