×

ΣΤΕ 2037/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)

Β.Κ.(m)

Αριθμός 2037/2023

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 12 Ιουνίου 2023, με την εξής σύνθεση: Μαρίνα-Ελένη Κωνσταντινίδου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Α΄ Τμήματος, Παρασκευή Μπραΐμη, Χρήστος Λιάκουρας, Μαρίνα-Αλεξάνδρα Τσακάλη, Σουλτάνα Κωνσταντίνου, Σύμβουλοι, Αλίκη Πασιπουλαρίδου, Δημήτριος Τσαρούχας, Πάρεδροι. Γραμματέας η Ειρήνη Δασκαλάκη, Γραμματέας του Α΄ Τμήματος.

Για να δικάσει την από 20 Δεκεμβρίου 2021 αγωγή:

των: 1. ...... ............ του ......... κατοίκου ......... ...... .......... ... 2. ............ ...... του ......... κατοίκου ............ ....... ..... οι οποίοι παρέστησαν με τον δικηγόρο Λουκά Αποστολίδη (Α.Μ. 15643), που τον διόρισαν με πληρεξούσια, 3. ......... ......... του .......... κατοίκου ........ ....... ........... .... ο οποίος παρέστη με τον ως άνω δικηγόρο Λουκά Αποστολίδη, που τον διόρισε στο ακροατήριο, 4. ....... ........ του ......... κατοίκου ....... .......... .... 5. ......... .......... του .......... κατοίκου ...... ........... ......... .. ... 6. .......... ......... του ...... κατοίκου ............ ............ ..... .... 7. ........ ........... του .......... κατοίκου ......... ......... ............. .... 8. ......... .......... του ....... κατοίκου ....... .......... ...... ...... ........ .... 9. ...... ........ του ......... κατοίκου ......... ...... ......... .... 10. ........ .......... του ........ κατοίκου ........ ....... ......... ..... .... 11. ........ ............ του ........ κατοίκου ....... ......... .... 12. ........ ......... του ............. κατοίκου ......... ...... ......... .... 13. ......... ......... του ........ κατοίκου ..... ......... ......... ............. ..... 14. ....... ....... του ........ κατοίκου ...... .......... .... 15. ...... ...... του ........ κατοίκου ..... ........... .......... ...... ... 16. ......... ..... του ......... κατοίκου ...... ...... ....... ....... 17. ......... ............... του ......... κατοίκου .......... ....... ....... .... οι οποίοι παρέστησαν με τον ως άνω δικηγόρο, που τον διόρισαν με πληρεξούσια, και 18. ........ ............. του .......... κατοίκου ...... ....... ...... .... ο οποίος παρέστη με τον ως άνω δικηγόρο, που τον διόρισε στο ακροατήριο,

κατά των: 1. Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αγ. Κωνσταντίνου 8), ο οποίος παρέστη με τους δικηγόρους: α) Φίλιππο Κωστάρα (Α.Μ. 16571) και β) Χαράλαμπο Τσιλιώτη (Α.Μ.16510), που τους διόρισε με πληρεξούσιο και οι οποίοι κατέθεσαν δηλώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς τους και 2. Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο παρέστη με τον Χαράλαμπο Τσόγκα, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Η πιο πάνω αγωγή εισάγεται στο Α΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν της από 28 Ιουνίου 2022 πράξεως της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010 και της από 28 Ιουλίου 2022 πράξεως της Προέδρου του Α΄ Τμήματος.

Με την αγωγή αυτή ο ενάγοντες ζητούν να αναγνωριστεί η υποχρέωση των εναγομένων Ε.Φ.Κ.Α. και Ελληνικού Δημοσίου να τους καταβάλουν νομιμοτόκως, σε καθένα από αυτούς αποζημίωση, κατά τα άρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ, για τη ζημία την οποία υπέστησαν λόγω του υπολογισμού του σκέλους της ανταποδοτικής τους σύνταξης εκ της ειδικής προσαύξησης ΤΣΜΕΔΕ του άρθρου 2 του ν. 3518/2006.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Συμβούλου Χρήστου Λιάκουρα.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο των εναγόντων, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους της αγωγής και ζήτησε να γίνει δεκτή, καθώς και τον αντιπρόσωπο του εναγομένου Υπουργού, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή